INFORMACJE

SZKP1Opiekunowie Samorządu Wychowanków zorganizowali świąteczny konkurs plastyczny

pt:. „Symbole świąteczne”

Celem konkursu było:
• rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności wychowanków,
• prezentacje różnorodnych technik plastycznych,
• podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych,
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w wykonywaniu prac. Wykorzystali wiele technik plastycznych i pomysłów autorskich.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Opiekunowie samorządu: G.Żmuda, A.E.Drabczyk, A.Kowalik
GALERIA:

WszYsCy1 

NAGRODZENI:

5DSZajęcia praktyczne dla wychowanków naszej placówki, z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich wśród młodzieży, odbyły się tym razem w urzędach administracji publicznej. W ramach projektu zajęcia odbywały się m. in. w: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz w Urzędzie Gminy Czernica. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu pt: „Nowa Perspektywa- Lepszy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA:

wielkA

PlENeRPraktyczne zajęcia plenerowo-masowe w: Hydropolis- Centrum wiedzy o wodzie, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Hala Stulecia, Arboretrum oraz Humanitarium- Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, odbyły się w dniu 12 kwietnia w ramach treningu z zakresu zasad współżycia społecznego. Realizowane w ramach projektu pt.: „Nowa perspektywa - Lepszy Start”, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA:

A.E.Drabczyk

wszyscy

Wyniki:
I miejsc - Kacper Joda, II miejsce - Norber Golec, III miejsce - Mateusz Wroczyński

GALERIA:
Już po raz szósty, w dniu 7 kwietnia wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze przystąpili do konkursu informatycznego pt."Wirtualny Świat Zabytków Dolnego Śląska”, którego celem była i jest popularyzacja informatyki poprzez umiejętność pracy w programie PowerPoint. Poprzez udział w przygotowaniu do konkursu, jak i samym konkursie wychowankowie doskonalą umiejętności wykorzystania Internetu, jako źródła zdobywania informacji, a także poznają wirtualnie zabytki Dolnego Śląska. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący: dyrektor MOW mgr Mariusz Barański, nauczycielka języka polskiego mgr Dorota Rycerska oraz organizator i pomysłodawca konkursu, nauczycielka informatyki mgr Anna Bortkiewicz. 
W tym roku zadaniem uczniów, a zarazem tematem konkursu było wykonanie prezentacji na temat wybranych pałaców znajdujących się terenie Dolnego Śląska. Dokładność i precyzja wyszukania konkretnych informacji w sieci, była niezbędnym elementem do poprawnego wykonania tematu. Po 2 godzinach zmagań, nadszedł czas na ocenę jury, która po wnikliwej analizie postanowiła przyznać: I miejsce – Kacper Joda, II miejsce - Norbert Golec, III miejsce - Mateusz Wroczyński, wszyscy są uczniami klasy III. Przy podsumowaniu osiągnięć uczniów komisja zwróciła uwagę na wysokie i wyrównane umiejętności uczestników, a także na to, że właśnie zaczęli przygodę z informatyką, którą należy całe życie doskonalić. Nagrodzeni uczniowie otrzymali w prezencie mp3 oraz słodkie upominki.

AB

WszYsc

1 marca od 7 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chcąc przybliżyć genezę tego święta, przybliżyć postacie najbardziej znanych dowódców oraz przybliżyć tragiczne losy żołnierzy „ niezłomnych” w dniach 27 lutego oraz 2 marca b.r. w naszych Ośrodku dla wszystkich wychowanków zorganizowano lekcję biblioteczną poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Dla przypomnienia terminem tym określano żołnierzy „ drugiej konspiracji”, którzy nie godzili się z sowietyzacją Polski i w latach 1944- 1963 walczyli przeciw polskim komunistom. Ludzie ci mieli za sobą „ piękną” wojskową przeszłość : walczyli w trakcie kampanii wrześniowej przeciw niemieckiemu agresorowi, w partyzantce walczyli przeciw Niemcom, chronili na wschodnich kresach ludność polską przed napaścią band UPA, UON. Przez szeregi powojennej partyzantki przeszło w różnych okresach czasu łącznie około 180 tys. żołnierzy. Byli oni związani z następującymi formacjami :Ruch Oporu Armii Krajowej , Delegaturą Sił Zbrojnych , Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjnym Wojskiem Polskim, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Wielkopolską Samodzielną Grupą Oporu „ Warta”. Przeciwko nim rzucono znaczne siły wojskowe i aparatu władzy. W czasie walk i operacji przeciw podziemiu zatrzymano 5 tys. żołnierzy z czego wyroki śmierci wykonano na połowie, a miejsca pochówku zostały utajnione. W trakcie zajęć młodzieży przybliżono losy takich znanych postaci jak : rotmistrz Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka”, Józef Kuraś Ogień”, Danuta Siedzikówna „ Inka”, Józef Franczak „ Lelek”. W trakcie zajęć wychowankowie mogli obejrzeć pozycje książkowe, czasopisma poświęcone żołnierzom wyklętym. Zajęcia przygotował i przeprowadził nauczyciel bibliotekarz Andrzej Kowalik.

GALERIA:

Tekst i zdjęcia Andrzej Kowalik

Zapraszamy do składania ofert:     BIP

DoPaLaCZe

„Dopalacze szczęścia nie dają, a przyczyną nieszczęśc bywają"

Termin profilaktyka rozumiemy jako „działanie i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom. Ogólnie : stosowanie różnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof itp.” ( Mały Słownik Języka Polskiego 1997 ) Można także przyjąć, że profilaktyka to działanie , które ma celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe i niepożądane. Ta ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowanych wysiłków w celu ich eliminowania lub choćby ograniczenia. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczenia skali zjawisk uznanych za nieakceptowane społecznie. Zgodnie z takim rozumieniem poprzez pojęcie profilaktyki możemy rozumieć także postępowanie zapobiegające różnorodnym problemom, które towarzyszą zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Aby zapobiegać tym różnorodnym problemom od wielu lat z naszej placówce realizowany jest program profilaktyczny „ Złudny świat uzależnień” realizowany przez Grażynę Żmudę, Andrzeja Kowalika i Aleksandrę Drabczyk.

WIGILIA2016

GALERIA:

12studenci

GALERIA:

Podkategorie