Uczniowie klasy drugiej MOW w Jaworze zaangażowani byli w różnego rodzaju działania edukacyjne, w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Woda podstawą życia”. Na zajęciach z poszczególnych przedmiotów realizowali treści programowe projektu według założonego harmonogramu. Udowodnili, że wiedza o wodzie wykorzystywana jest w życiu codziennym, a także niezbędna jest do życia
Wychowankowie byli na dwóch wycieczkach edukacyjnych: w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz w Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie. Wykonywali i obserwowali doświadczenia, by dowiedzieć się więcej o wodzie, formułowali wnioski o znaczeniu wody w przyrodzie i skutkach jej wpływu na organizm ludzki. Dostrzegali powiązania istniejące pomiędzy przyrodą, a działalnością człowieka. Gromadzili materiały dotyczące wody w różnego rodzaju źródłach. Oglądali filmy edukacyjne dotyczące wód na naszej planecie. Wyrażali swoje przekonanie o konieczności ochrony czystości wód oraz oszczędzania wody wykonując plakaty, gazetki, rozwiązując krzyżówki, zagadki i rebusy.
J.M.

projekty01

GALERIA: