1. Do obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w urzędzie wyznaczony jest jeden pracownik. W przypadku jego nieobecności, zastępuje go inny wskazany pracownik. Rekomenduje się wskazać dwóch pracowników pełniących zastępstwo.
 2. Pracownicy administracyjni ośrodka są włączeni do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, jako wsparcie pracownika wyznaczonego (przywitanie, wypełnienie dokumentów, udzieleniu podstawowych informacji, asysta w momencie oczekiwania na przybycie pracownika wyznaczonego).
 3. Pracownik wyznaczony, pracownicy go zastępujący oraz pracownicy pkt.2 przechodzą szkolenie w zakresie savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 4. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby, które jej potrzebują oraz o danych, jakie muszą się znaleźć we wniosku o zapewnienie pomocy umieszczone są:

Informacja odnosi się do zakresu pomocy, wskazuje na dane kontaktowe pracownika wyznaczonego (telefon, e-mail).

Informacja zamieszczona jest w formie pisemnej przy użyciu łatwego języka.

Dodatkowo w holu głównym Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze umieszczone są tablice informujące o możliwości skorzystania z pomocy (podane dane kontaktowe osoby wyznaczonej).
Przed wejściem głównym do ośrodka znajduje się dzwonek wzywający. Obsługą dzwonka zajmuje się pracownik administracyjny (parter w budynkach przy ul. Legnickiej 16), który przywołuje pracownika wyznaczonego, w momencie, gdy jego pomoc jest potrzebna.

 1. Zakres pomocy świadczonej przez:
  1. pracownika wyznaczonego:
   • asysta w dotarciu z samochodu do ośrodka i z powrotem;
   • asysta podczas załatwienia sprawy w ośrodku;
  2. pracowników pkt 2:
   • asysta i pomoc w dostaniu się do budynku (ul. Legnicka 16);
   • asysta podczas oczekiwania na pracownika wyznaczonego;
   • udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy ośrodka i zakresu pomocy świadczonej przez pracownika wyznaczonego;
 2. W przypadku:
  • asysty w dotarciu do ośrodka - zamówienie składa się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
  • asysty przy załatwianiu sprawy w ośrodku – zamówienie składa się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba, że asysta wymaga:
   • pomocy tłumacza języka migowego – pomoc będzie zrealizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 3 dni od zamówienia;
   • pomocy przy użyciu innych form wsparcia wskazanych we wniosku – pomoc będzie realizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 7 dni od zamówienia.
 3. We wszystkich przypadkach z wyłączeniem Sekretariatu, zamówienie odbywa się poprzez złożenie wniosku do osoby wyznaczonej. Wniosek sporządza osoba wyznaczona. Wniosek zawiera: dane kontaktowe osoby, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Wniosek można złożyć wykorzystując formy komunikowania się na odległość (mail, telefon, sms, e-puap), pocztą lub osobiście.
 4. Pomoc przysługuje wszystkim osobom, które jej potrzebują.