Projekt "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (WDN - RPDS - 09.01.01-02-0058/16) jest przedsięwzięciem realizowanym w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku, przez Województwo Dolnośląskie / Wydział Edukacji i Nauki, w ramach Osi 9 - Włączanie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów, którymi są Województwo Dolnośląskie, jako Partner Wiodący, Gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski. Projekt realizowany jest przez 12 Realizatorów, jednostki organizacyjne Partnerów projektu t.j. 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Wrocław, Sobótka, Szklarska Poręba, Jawor, Iwiny, Wałbrzych, Lwówek Śląski, Smolnik, Mrowiny, Brzeg Dolny, Godzięcin) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

 

Celem projektu jest udzielenie wsparcia społeczno - zawodowego podopiecznym dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ich rodzinom. Wychowankowie ośrodków uzyskają kompetencje niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce.

 

W ramach projektu przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej do rodzin uczestników projektu (poradnictwo psychospołeczne, prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).

 

 


 

Formy wsparcia w projekcie:

 

Dolnośląski Program Usamodzielnienia

 

1.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego -
       Savoir vivre w życiu codziennym
2.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego -
       Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego
3.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym
       i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie wlanym budżetem
4.    Doradztwo zawodowe - Badanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz stworzenie
       dla nich Indywidualnych Planów Działania

Poradnictwo psychospołeczne

 

5.    Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie
6.    Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
7.    Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

8.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania
       konfliktów
9.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych
10.  Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresie autoprezentacji

Zajęcia o charakterze terapeutycznym

11.    Dogoterapia
12.    Hipoterapia
13.    Zooterapia
14.    Arteterapia
15.    Floroterapia z elementami fotografiki
16.    Terapia przez dramę – zajęcia teatralne
17.    Terapia przez muzykę – zajęcia muzyczne
18.    Terapia przez taniec – zajęcia taneczne

Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym

19.    Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od Internetu)
20.    Warsztaty dotyczące cyberprzemocy
21.    Warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych
22.    Warsztaty dotyczące intymności człowieka

Integracja zawodowa

23.    Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców
24.    Kursy umiejętności zawodowych

Wsparcie dla rodzin

25.    Codzienny 12-godzinny telefon zaufania dla rodzin uczestników projektu
26.    Codzienna 12-godzinna infolinia e-mail`ingowa dla rodzin uczestników projektu
27.    Spotkania doradczo-psychologiczne dla rodzin uczestników projektu w placówce.

.


.

Realizację zadań projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze rozpoczęliśmy w miesiącu styczniu 2017 r. Wychowankowie naszej placówki, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, zostali podzieleni na trzy 6-osobowe grupy. Od początku stycznia bieżącego roku, poprzez udział w cyklicznych zajęciach, realizują oni następujące zadania projektowe:

 

zadanie 1 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umiejętności społecznych
z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);

 

zadanie 2 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umięjetności społecznych
w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);

 

zadanie 3 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umięjetności społecznych
w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania (przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem domowym);

 

zadanie 4 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Doradztwo zawodowe (szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych);

 

zadanie 5 - Wsparcie dla rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu wspólpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego;

 

zadanie 22 - Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od internetu);

 

zadanie 23 - Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące cyberprzemocy.